قفل و کلید سازی در عهد باستان

کتاب قفل‌ های ایران

شرحی از تاریخ قفل و کلید سازی تاریخ کلید سازی در این روزگار خیلی مورد توجه افرادی که در این حرفه فعالیت می‌کنند مورد اهمیت جدی قرار نگرفته. این که فلسفه اختراع قفل و کلید چیست؛ تقریبا برای همه مشخص است ولی تاریخ آن و روند رو به رشد آن…

مطالعه بیشتر