اگر برای مجمتع خود نیاز به پارکینگ و نصب جک پارکینگ داشته باشید الوکلید این کار را برای شما انجام میدهد